Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  история  юбилей  правилник  отчети  колектив  ученици  галерия  връзки  контакти  профил

 


 

                                            

 

                                                                                       УТВЪРЖДАВАМ

                                                                                                  ДИРЕКТОР:

                                                                                                                     /Г.Грозев/       

 

                                                                           

П   Р   А   В   И   Л   Н   И   К

 З A

ОРГАНИЗАЦИЯ    НА   ДЕЙНОСТИТЕ   В  УЧИЛИЩЕТО

 

 

 ГЛАВА ПЪРВА

 ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на училището.

Правилникът определя структурата и функциите на ръководството и управлението на училището, организацията на учебно-възпитателната работа, правата и задълженията на обекта (учениците) на учебно-възпитателния процес.

С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели и задачи на учебно-възпитателния процес, конкретно за условията на нашето училище, произтичащи от ЗНП, ППЗНП, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и Закона за професионалното образование и обучение.

 

ГЛАВА  ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Раздел І      Общи положения

1.    Училището осигурява:

·       овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание

·       добродетели и култура

·       развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби

духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот

·       завършване на определените в ЗНП степени на образование и придобиване на професионална квалификация.

2.    Училището създава условия за образование и възпитание на учениците и за развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на спорта и изкуствата.

3.    Учениците ползват правото си на образование независимо от своята възраст определена от ППЗНП за съответната образователна степен.

4.    Продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за завършен  предходен клас или степен на образование.

5.    Учениците нямат НЯМАТ  ПРАВО да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.

6.    Училищното обучение се регулира от Държавните Образователни Изисквания (ДОИ) и не се допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини.

7.    В училището НЕ СЕ ДОПУСКАТ ограничения на правата или привилегиите на учениците, основани  на раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход.

8.    Учениците ПОЛЗАТ ПРАВОТО СИ на безплатно образование в училището,  като не заплащат такси за училищно обучение, ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

9.    Училището е общинско, с местно значение и утвърден авторитет, финансира се от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост.

10.          В училището могат да се обучават и ученици от други общини.

11.          Училището ни е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ и има: - наименование: СОУ “Св.св.Кирил и Методий”

·       седалище:  град Стрелча

·       официален адрес: 4530 гр.Стрелча; област Пазарджик; бул. “България” № 69, който съответства на адреса на дирекцията

·       собствен кръгъл печат и печат с държавния герб

·       номер и шифър по Булстат-Ю – 000342662

12.Училището ни ИМА ПРАВО:

·       да притежава собствено движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с него

·       да предоставя собственото си имущество под наем

да извършва педагогически услуги, ако това не е във вреда на учебно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните норми и изисквания

·       да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства

·       да определя вътрешната си организация

да избира начин за приемане на ученици в съответствие със съществуващите нормативни актове

·       да определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание

·       да издава документ за завършен клас, етап и степен на образование

да сключва договори за асоцииране с юридическите лица от страна и чужбина

13. Училището ни НОСИ ОТГОВОРНОСТ за:

·       за изпълнението на ДОИ, засягащи дейността на училището

·       създаването на условия за опазване на живота и здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им.

·       за опазване на МТБ и сградния фонд

·       законосъобразното изразходване на бюджетните средства

·       извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите на страната, ограничават правата и свободата на личността или нарушават учебно-възпитателния процес (УВП)

14. В училището ни са ИЗГРАДЕНИ  общообразователни и професионални паралелки.

15. Училището ни е учебно-възпитателно заведение и осигурява завършването на клас и придобиване на степен на образование

16. Според съдържанието на подготовката училището ни дава общо и професионално обучение:

·       ОБЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания  и умения на по-високо равнище чрез: ЗП, ЗИП и СИП съгласно утвърдените от МОН учебни планове и програми

·       ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ осигурява усвояването на общообразователния минимум и придобиване на квалификация по професиите “Готвач” и „Сервитьор-барман”.

17.Според степента  учениците в училището получават ОСНОВНО и СРЕДНО образование:

·       ОСНОВНОТО се осъществява на един етап –ПРОГИМНАЗИАЛЕН. Той е от V до VІІІ клас включително

·       СРЕДНОТО образование е с 4 годишен срок на обучение след завършено основно образование.

18. ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИТЕ  се осъществява:

·       с молба до директора на училището, удостоверение за преместване и ученическа книжка

·       приемането на ученици по утвърден държавен план-прием се извършва по реда на ППЗНП.

19.Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на книжовен български език. Ученици, за които българският език не е майчин, могат да изучават майчиния си език в училището съгласно ДОИ.

20. ОЛИМПИАДИТЕ – училищен и общински кръг се провеждат съгласно Указание на МОН и по график утвърден от МОН.

21.   Училището се РЪКОВОДИ и УПРАВЛЯВА от директор.

 РАЗДЕЛ   І І     Форми на обучение

 1.    Формата на обучение в училището е дневна, самостоятелна и при необходимост индивидуална.

2.    В ДНЕВНАТА форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи.

3. ДНЕВНАТА форма на обучение е присъствена, която се провежда между 7.30 и 19.00 часа в учебни дни, а училищното обучение до 16 годишна възраст е задължително.

4. Самостоятелна и индивидуална форма на обучение в училище се организира за отделни ученици.

5. САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение в училище е не присъствена, при което учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план и се организира за:

 -ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни или други обективни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение.

 -за даровити деца в задължителна училищна възраст

навършили 16-годишна възраст

 6.  ИНДИВИДУАЛНА форма на обучение се организира за:

·       ученици, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение повече от 30 учебни последователни дни, в домашни условия, въз основа на медицински документ от ЛКК

·       за даровити деца

·       за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

7. Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или самостоятелна форма на обучение, могат ДА ПРОМЕНЯТ формата си на обучение при условията и реда по Чл.85 от ППЗНП.

 Раздел І І І      Организационни форми

 1. Училищното обучение е организирано в последователни класове.

2. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички организирани в училището форми е изключение на случаите, когато е организирана индивидуална форма на обучение за ученици по Чл.83  ал.2 т.2  ППЗНП.

3. В училището са обособени  …..  паралелки, обозначени с началните букви на българската азбука, а класовете са номерирани във възходящ ред с римски цифри.

4. Разпределението на учениците в паралелки се извършва от училищното ръководство.

5. При желание от страна на учениците по дадени писмени молби от техните родители, съгласувано с Общинската администрация и РИО в училището могат да се изградят групи за СЛЕД ОБЕДНИ ЗАНИМАНИЯ И САМОПОДГОТОВКА за прогимназиален етап на обучение в училището съгласно изискванията на Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на учениците в паралелките и групите на училищата. - /минимум 20 ученика – максимум 25 ученика /.*

Броят на учениците в паралелките, делението на паралелките на групи се определят при спазване на Наредба № 7/2000 г. на МОН.

 Раздел ІV          Учебно време

 1.    За разпределението на учебното време по предмети, класове и степени на образование за достигане на общообразователния минимум и за продължителността на етапите за формите на обучение стриктно се спазват Наредбите на МОН по разпределение на учебното време и Закона за общообразователния минимум, степен на образование и учебен план.

2.     Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици и учебни часове.

3.    Учебните занятия са с продължителност не повече от 38 (за гимназиална степен) и не по-малко от 31 учебни седмици както следва:

за V –VІІІ клас – 34 учебни седмици

·       за ІХ клас – 36 учебни седмици

за Х – ХІ клас – 38 учебни седмици (2 от които производствена практика)

·       за ХІІ клас – 31 учебни седмици

4. Учебните занятия се определят в два учебни срока.

 5. Учебната седмица е пет дневна.

6. Броят на задължителните учебни часове се определя съобразно утвърдените планове и програми.

7. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА УЧЕБНИЯ ЧАС е:

за V – ХІІ клас – 45 минути

по учебна и лабораторна практика – 50 минути*

по производствана практика – 60 минути*

8. Почивките между учебните часове са както следва:

·       малко междучасие 10 минути

голямо междучасие 25 минути

почивките между учебните часове се ползват  при спазване на графика за учебното време в училище.

9. ОРГАНИЗАЦИЯТА на учебния ден е:

полудневна за учениците от V до VІІІ клас – преди обед от 7.45 часа до 14.10 ч. и включва от 5 до 7 учебни часа.

·       целодневна за учениците от V до VІІІ клас, които са избрали след обедни занимания за самоподготовка за училище –преди обед от 7.45 ч. до 14.10 ч. и 3 учебни часа за самоподготовка и отдих; след обед 14.30 ч. до 17.15 часа.

·       полудневна за учениците от ІХ до ХІІ клас от 5 до 7 часа – преди обед от 7.45 ч. до 14.30 часа.

·       ЗАБЕЛЕЖКА: При обучението си по информатика; информационни технологии и учебна производствена практика, учениците от гимназиален курс водят занятията си и в определени дни от седмичното разписание след обед – разделени на групи.

9.1. СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ на учебните занятия се разработва в съответствие с изискванията на МНЗ от комисия, назначена със заповед на директора на училището,в която влиза и медицинското лице в него.То се съгласува с РИОКОЗ-гр.Пазарджик и се утвърждава от директора на училището.

1.     Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

2.     В графика на учебното време се включва резерв от две седмици време за провеждане на училищни празници, спортни мероприятия и др.

3.     ПРЕКЪСВАНЕ НА ГРАФИКА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС при екстремни ситуации се разрешава от Началника на РИО или кмета на общината след съгласуване с началника на РИО Пазарджик.*

4.     В случай на  разместване на почивните дни през годината на основание чл.154,ал2 от КТ обявените почивни дни са неучебни за учениците,съответно обявените работни дни са учебни,освен когато учениците са във ваканция.*

 Раздел  V   Съдържание на училищното обучение

 Учебното съдържание в училищното обучение се групира в общообразователна подготовка и в професионална подготовка в съответствие с Раздел 4 от глава 2 на ППЗНП.

Училищният учебен план разпределя учебните предмети и часове от ЗИП и СИП и съдържа наименованията на учебните предмети включени в ЗП, разпределението на учебните предмети по класове; седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети от ЗП; ЗИП; ЗПП и СИП и график на учебната година.

 Целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати се определят с учебна програма утвърдена от министъра на Образованието и науката. Учебните програми по ЗИП се УТВЪРЖДАВАТ от Началника на РИО, а тези от СИП от директора на училището.

Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо и професионално образование се определя съгласно ДОИ.

 Раздел VІ    Форми за проверка и оценка на знанията

 Знанията и уменията на учениците се оценяват от учителя чрез текущи (системно през първи и втори учебен срок) и периодични проверки, които и чрез изпити,  като формите за проверка и оценка са: устни; тестове; класни работи (по график утвърден от директора) и други писмени и практически работи съгласно изискванията на Наредба № 4 на МОН за системата на оценяване.

Знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището.

Знанията и уменията на учениците могат да се проверяват и от упълномощени длъжностни лица от РИО.

Знанията и уменията на учениците, които се обучават в ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА на обучение и по здравословни причини не могат до посещават училище повече от 30  учебни дни, се оценяват чрез текущи оценки.

Знанията и уменията на учениците, които се обучават в индивидуална форма по Чл.83 ал.2 т.2 от ППЗНП, се оценяват чрез изпити.

Знанията и уменията на учениците в училището се оценяват по шесто бална система система съгласно ДОИ за системата на оценяване както следва  с: отличен (6); много добър (5); добър (4); среден (3) и слаб (2).

Текущите и годишните оценки на учениците се записват в ученическата книжка на ученика и в дневника на класа. Годишните оценки се записват и в главната книга (за учениците от V до VІІІ клас), а срочните и годишни оценки на учениците от ІХ до ХІІ клас в личния картон на ученика.

 Оценките от изпитите се записват в съответните изпитни протоколи и в главната книга и личния картон на ученика.

 Раздел V І І          Завършване на клас

 Завършването на клас и степен на образование съгласно ЗНП; ППЗНП и Закона за степента  на образование, общообразователния минимум и учебния план, както и придобиването на професионална квалификация в различните форми на обучение организирани в училището ни, се удостоверяват с ЕДНИ И СЪЩИ ДОКУМЕНТИ по вид, съгласно ДОИ, които дават равни права на завършилите.

1.  Ученикът ЗАВЪРШВА КЛАСА, АКО по учебните предмети от ЗП и ЗИП има годишна оценка не по-малко среден (3).

 Ученици,които имат годишна оценка слаб (2), полагат ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИ по тях през юнската или септемврийската сесии по ред, определен със заповед на директора:

ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, или поради тежки социално-семейни проблеми, не са се явили на поправителни изпити, могат да се явят на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ по ред определен, със заповед на директора не по-късно от 10 октомври.

2. Ученици, които са получили оценка слаб (2) по учебни предмети от ЗП и ЗИП на редовните и допълнителни поправителни сесии или не са се явили на тях, ПОВТАРЯТ КЛАСА.

3. Ученици, които се обучават в индивидуална или самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.

4. Учениците  от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб(2) по учебни предмети от ЗП, ЗИП или ЗПП на редовните или допълнителните поправителни сесии, НЕ ПОВТАРЯТ КЛАСА. Те имат право да се явят на редовните  или допълнителни поправителни сесии.*

5. Учениците имат право да се явят на поправителни сесии по ВСИЧКИ ПРЕДМЕТИ от ЗП,ЗПП и ЗИП, по които са получили слаба оценка.

6. За учениците ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ, училището с помощта на РИО съвместно с общината, училищното настоятелство (УН) и други обществени органи и организации създават допълнителни общообразователни условия и възможности, а именно:

 -допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия или през ваканциите.

 -Консултации

7. За ученик,обучаван в дневна форма на училището,чиито отсъствия не позволяват оформянето на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от ЗП или ЗИП,директорът на училището по предложение на педагогическият съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и /или учебната година.*

8. Ученикът повтаря класа,когато в края на учебната година няма оформена оценка,без да са налице уважителни причини за това.*

 

Раздел V І І І         И З П И Т И

 1.     Условията и редът за организиране и провеждане на изпити с учениците, които се обучават по чл.83 ал. и чл.84 ал.1 и 2 от ППЗНП, се определят със заповед на директора.

2.     Учениците ПОЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ИЗПИТИ – на основание чл5 ал.3 от Наредба №3 на МОН за системата на оценяване::

·       приравнителни

·       за  определяне на срочна или годишна оценка

·       за промяна на оценката

3.  ПРИРАВНИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ се провеждат:

·        при преместване на ученика в паралелка в училището ни или в друго училище, когато съществува различие между съответните училищни учебни планове.

·        При прекъсване на обучението на ученик, който желае да продължи обучението си по действащия учебен план, ако е различен от учебния план, по който е започнал обучението си.

В тези случаи изпити се полагат само по не изучавани учебни предмети.

4.  ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА по учебен предмет са:     

Поправителни

Изпити за промяна на годишна оценка – само за гимназиална степен

Изпити за промяна на окончателна оценка. (при оформянето на документите за завършване на определена образователна степен).

5. Учениците ИМАТ ПРАВО еднократно да се явят  на общо не повече от три изпита за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка за прогимназиален и за гимназиален етап на обучение.

В рамките на една поправителна сесия всеки ученик ИМА ПРАВО да положи изпит по определен учебен предмет само веднъж.

 Изпитите по т.2 се провеждат при спазване на изискванията, на Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване.

 Раздел  ІХ  Документи  за  завършен клас, степен на образование и професионална  квалификация

 1.     При завършване на клас и степен на образование, както и след придобиване на професионална квалификация, се издава утвърден от МОН документ по образец.

2.     На учениците от VІІІ клас се издава СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ съгласно ДОИ за степен на образоване, общообразователен минимум и учебен план и за документи в системата на народната просвета, в което се вписват годишни оценки по учебни предмети определени с учебния план, по който се обучават учениците.

3.     ЗАВЪРШВАНЕТО НА КЛАС от прогимназиална и гимназиална степен се удостоверява с ученическа книжка.

4.     На учениците се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършен клас за приемане в училища, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит за постъпване в VІ,VІІ или VІІІ клас.

5.     На учениците навършили 16 години, които напускат училището се издава удостоверение за завършен клас. В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по учебни предмети, определени с училищния учебен план.

6.     ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация, в които се ВПИСВАТ:

·        Оценките и хорариума по изучаваните предмети от ЗП,ЗПП, ЗИП и СИП, определени с училищния учебен план за съответния профил(специалност).

·        Оценките от държавните и зрелостни изпити.

7.     ДУБЛИКАТ на документите за завършен клас, етап или степен на образование се издава от училищния директор при спазване на изискванията на ППЗНП и се ползват утвърдените от МОН образци на съответните документи.

 Раздел Х              Преместване на ученици

 1. Учениците от V до VІІІ клас могат да се преместват в друго учебно заведение през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището и при спазване на изискванията на Чл.42 ал.1 от Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите в системата на народната просвета.

2. Ученици могат да се преместват в паралелки на същото или в друго училище при наличие на свободни места. За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием които включват незаетите места и освободените места през учебната година.

3. Преместването на учениците се извършва по реда на Чл.51 ал.4 от ППЗНП

4. При различие на учебните планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и ред, определени от директора на училището съгласувано с ПС.*

5. Учениците могат да се преместват през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на ІІ учебен срок по същия профил или професия над утвърдения държавен план-прием по социални или здравословни причини или при смяна на местоживеенето поради смяна на местоработата на родителите или настойниците. Учениците в този случай се преместват със заповед на директора на приемащото училище въз основа на представени документи, удостоверяващи изброените обстоятелства.

6. При преместване на ученик директорът издава удостоверение за преместване и в 14 дневен срок изпраща копие от личния картон на ученика до директора на приемащото училище.

 7. При преместване на ученик подлежащ на задължително обучение, преместването се извършва при спазване изискванията по Чл.40 ал.2 ал.3 от ППЗНП.

8.  Учениците не могат да се преместват  в случаите упоменати в Чл.54 от ППЗНП.

9.Съгласно чл.138а ал.3 от ППЗНП  при преместване на ученик  през учебната година класният ръководител подготвя и характеристика на същия  за приемащото училище.*

 ГЛАВА   ТРЕТА

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС

Раздел І      Учители    и      възпитатели

 1.     УЧИТЕЛЯТ организира УВР по учебен предмет, по който е назначен, проверява и оценява знанията на учениците и съдейства за пълноценната им интеграция в училищната и социална среда.

2.     ВЪЗПИТАТЕЛЯТ организира и провежда образователно-възпитателни дейности с учениците извън задължителните учебни часове. Неговият работен ден в училище е 8 часа. Разпределението на работното  му време по дейности се определя със заповед на директора съгласно Правилника за вътрешния ред в училището.

3.     Учител или възпитател може да бъде гражданин, който има учителска правоспособност.

4.     ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪЛЖНОСТИТЕ :

-   “учител”  се изисква  диплома за висше образование “бакалавър”, “магистър” , а при липса на правоспособни кандидати могат да се назначават на съответните длъжности и лица със средно образование и нужната подготовка за съответния учебен предмет до появата на редовен  кандидат за съответната учителска длъжност.*

 - „възпитател” се изисква придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”/Чл.124 ал.4 от ППЗНП/.*

5.      Условията и редът за заемане на длъжностите по т.4 се определят съгласно Инструкция №2 на МОН за заемана на учителски дъжности в системата на средното образование..

6.      Учителите, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и предметни награди, а чрез медиите дейността им се популяризира за получаване на обществено признание.

7.      Ал.1 На учителите се ДЪЛЖИ почит и уважение от учениците, техните родители и персонала на училището.

Ал.2  Учители постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.

8.     ал. 1     УЧИТЕЛСКИТЕ ДЛЪЖНОСТИ СА :

   8.1 „МЛАДШИ УЧИТЕЛ”- в сила от 1 октомври 2009г.

  8.2 „УЧИТЕЛ”- в сила от 1 октомври 2009 година

  8.3 ”СТАРШИ УЧИТЕЛ”- в сила от 1 октомври 2009 година

  8.4 ”ГЛАВЕН УЧИТЕЛ” – в сила от 1 октомври 2009година

  8.5 ”УЧИТЕЛ МЕТОДИК” - в сила от 1.01.2010 година

ал. 2   Длъжностите по т.8.1,8.2 и 8.3 се заемат от лица с придобито висше образование на образователно квалификационна степен „бакалавър” или”магистър”,а длъжността по т.8.4 и 8.5 – с висше образование на образователно квалификационна степен” „магистър” *

 ал 3   Учителските длъжности  по т.8 по учебни предмети и модули от професионална подготовка може да се заема и от лица с диплома за завършена степен на висшето образование по съответната специалност.*

 

 ал.4 Длъжностите по т 8 не могат да се заемат от лица,които отговарят на изискванията на чл.125 от ППЗНП*

 9.      УЧИТЕЛЯТ ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА :♦

 9.1Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно възпитателния процес,като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационни технологии..

      9.2 Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник,по който ще се провежда обучението.

      9.3 Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнението на служебните му задължения,както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация.

      9.4 Да повишава образованието и квалификацията си

      9.5 Да дава мнения и прави предложения за развитието на училището и обслужващото звено.

     9.6 Да използва училищната материално техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

    9.7 Когато ученикът пречи на учителя и /или на съучениците си по време на учебен час,учителят може да го отстрани до края на учебния час.

 

10. УЧИТЕЛЯТ ИМА СЛЕДНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:♦

   10.1 Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и други задължения,включени в длъжностната характеристика..

  10.2 Да преподава учебния предмет на книжовен български език,с изключение на учебните предмети „чужд език” и „майчин език”,да общува с децата  или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно езиковите норми.

  10.3  Да уведомява своевременно директора,когато се налага да отсъства от учебни часове,за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове.

  10.4 Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения.

 10.5 Да изпълнява предписанията и препоръките на органите,осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета.

 10.6 Да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния  процеси на други дейности,организирани от училището.

 10.7 Да поддържа и повишава професионалната си квалификация

 10.8 Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика,за спазването на училищната дисциплина,както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда,да ги насочва към  форми за допълнителна работа с оглед възможностите,потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.

 10.9 Да не ползва мобилен телефон по време на час

10.10 Да не пуши,да не внася  и да не употребява алкохол в училището,както и извън тях – при провеждане на мероприятия и дейности,в които участват ученици

10.11 Да се явява на работа с облекло и във вид,които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави,

10.12 Да не внася в училището оръжие,както и други предмети,които са източник на повишена опасност.

Изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа.

Изпълнява решенията на ПС и указанията и препоръките на директора на училището и други висшестоящи органи.

11. Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

 12. Учителят НЕ МОЖЕ ДА НАРУШАВА:

   ♦ Правата на ученика.

   ♦  Да унижава личното му достойнство.

   ♦ Да прилага форми на физическо или психическо насилие върху учениците.

13. Учителите НЯМАТ  ПРАВО да предоставят образователни услуги срещу заплащане при конфликт на интереси.

14.Учителят редовно попълва и води дневниците, а след приключване на учебните занятия за деня ги оставят в учителската стая за съхранение.

15.След приключване на учебния срок и учебната година попълват задължителната документация в училище, съгласно заповед на директора.

 16. ВЪЗПИТАТЕЛЯТ :

     16.1 Организира и ръководи самостоятелната учебна подготовка на учениците от групата и се грижи за отдиха и самоподготовката на учениците, за здравословното им състояние и за опазване на училищното им имущество.

     16.2 Изпълняват и други  задачи поставени от директора на училището в рамките на неговите правомощия за рационално уплътняване на установеното за тях работно време, съгласно нормативните изисквания.

Раздел І І                 Класен   ръководител

 1.    Класните ръководители на всички паралелки се определят от директора на училището в началото на учебната година със заповед.

2.    Класният ръководител:

·       Организира и провежда часа на класа.

·       Организира и провежда извънкласните дейности с учениците си от класа.

·        Води задължителната документация за съответната паралелка и ОТГОВАРЯ за редовното и правилно съхранение.

·        Осигурява изпълнение на решенията на ПС свързани с  възпитателната дейност през учебната година и организира дейността в ЧК, така че да се създадат условия за:

     ♦Разгръщане на инициативността и активността за участие в различни дейности и мероприятия.

     ♦Развитие на ученическата общност в паралелките и приобщаване на учениците към общо училищният живот.

    ♦Усвояване на социалния опит и отстраняване  на  негативните влияния на някои фактори на социалната среда върху учениците.

     ♦ Толерантно отношение на по-големите ученици към по-малките.

4.     УЧИТЕЛ, КОЙТО Е И КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ИМА И СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ *:

         4.1 Да следи за успеха и развитието на учениците в съответната паралелка в образователно възпитателния процес,за спазване на училищната дисциплина,умението му за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда,  като периодично и своевременно информира родителите.

       4.2 да оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да приема превантивни  мерки за справяне с тях..

      4.3 Да контролира  присъствието на учениците в учебните часове от учениците в паралелката.

       4.4 Своевременно да уведомява родителите,ако ученикът отсъства от учебни часове,както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки от този правилник.

   4.5 Да консултира родителите  за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му,както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист,когато това се налага.

  4.6 ал.1 В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика на всеки ученик от паралелката,в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина.В характеристиката се посочват както положителните,така и отрицателните страни от развитието на ученика.Характеристиката се представя на родителя срещу подпис./ съгласно чл.138а от ППЗНП/.♦

  ал.2  При завършване на основно и средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика.Характеристиката е неразделна част от свидетелството за  основно  образование,съответно от дипломата за средно образование.♦

   ал.3 Характеристиката се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

   4.7   Да организира и провежда родителски срещи.

   4.8 Периодично да организира срещи с учениците от паралелката,да организира и провежда часа на класния ръководител,да работи за развитието на паралелката като общност.

  4.9 Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите на реда определен от този правилник.

   4.10 Да осъществява връзка с учителите,които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет,за спазване на училищната дисциплина,за умението ми за общуване и интегриране в училищната среда.

    4.11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите.

    4.12. Да осъществява връзка и подпомага специалистите,които работят с учениците от  паралелката.

     4.13. В началото на всяка учебна година и след всяка ваканция ДА ИНСТРУКТИРАТ учениците си по безопасни условия на обучение,възпитание и труд,съгласно  правилника за ЗБУВОТ в училището.

      4.14 За консултиране на родители и ученици и водене на задължителната документация на съответната паралелка класните ръководители провеждат ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА в рамките на 45 минути седмично извън разписанието на учебните часове по график,утвърден със заповед на директора на училището.Възнаграждението за действително положения труд се извършва на основание Вътрешните правила за работната заплата в училище.

 5. По време на родителските срещи се обсъждат и вземат решения по основните въпроси,свързани с развитието и възпитанието на учениците,включително и с участието на специалисти.Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси,свързани с успеха и поведението на отделни ученици от паралелката.

 6. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя информация за графика на приемното време на учителите в училището.

 Раздел І І І                   Дежурен    учител

 1.     Спазва утвърдения от директора график за дежурство в училище.

2.     Идва 30 минути преди започване на учебните занятия, за да установи състоянието на училищната база и подготовката й за УВД.

3.     КОНТРОЛИРА:

          ♦ Графика за времетраенето на учебните часове

          ♦Правилното попълване на книгата за взетия учебен материал.

4.     Организира отдиха на учениците през голямото междучасие като се съобразява с атмосферните условия.

5.     Докладва на директора на училището за неизправности и нанесени щети по материалната база и констатирани нарушения.

6.     НОСИ ОТГОВОРНОСТ за реда и дисциплината в учебната сграда.

7.     След биенето на първия звънец предприема мерки за подготовката на учениците за учебен час.

8.      КАТО ГЛАВЕН ДЕЖУРЕН ЗАМЕСТВА директорът на училището при негово отсъствие по служебни ангажименти извън сградата на училището или ако е в служебна командировка.

9. Преди започване на първия учебен час за деня съобщава на директора на училището за евентуални отсъствия на учители от работа.

 

Раздел ІV         УЧЕНИЦИ

 1 .Учениците в училището се възпитават и обучават при условия, които гарантират:

       ♦Равни възможности за духовно и физическо развитие.

       ♦Зачитане на достойнството, правата и свободите им.

       ♦Приобщаване км местните и национални традиции.

2. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане целите на образователно-възпитателния процес.

 

3.    УЧЕНИЦИТЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

        3.1  Да избира профила на обучение, предметите, предвидени в училищния учебен план като избираеми.

      3.2 Да получава информация по въпроси,свързани с неговото обучение,относно правата и задълженията в училището,правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок,както и при поискване.

       3.3  Да бъде консултиран във връзка с професионалното му развитие и ориентиране,да бъде насочван,стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности,желания и способности.

       3.4  Да се обучава в здравословна и сигурна среда,както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му.

        3.5 Да дава мнения и предложения пред учителите, класния ръководител и директора на училището по отношение организацията и провеждането на УВР.

        3.6  Да ползва безплатно МТБ на училището за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището.

        3.7 Да участва в извънкласни и извънучилищни дейности,в това число форми на ученическо самоуправление.

        3.8 Да бъде поощряван с морални, а при възможност и с материални награди за високи постижения в учебната,извънкласната и извънучилищната си дейност и за развитието на училищната общност.

         3.10 Да участва в работата на ПС при обсъждане резултатите от обучението и възпитанието на учениците в училището.

         3.11 Да получава стипендии при условия и по реда на Постановление № 207/3.10.1994 г. на МС и допълнен в ДВ с отразена деноминация от 5.07.1999 г.

        3.12 Да участва,включително с присъствието на родител,при решаване на въпроси,засягащи неговите права и интереси.

 

4.    УЧЕНИКЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ :*

  4.1 Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции

        4.2 Да ни отсъства от учебните часове без уважителна причина.

        4.3 Да се явява в училище в облекло и вид,които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави.

       4.4 Да не участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотици и алкохол.

       4.5  Да носи униформено облекло или други отличителни знаци на училището,когато такива са предвидени,въввида и с елементите,които са описани в правилника за дейността на училището.

       4.6 Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите,както и да не прилага физическо и психическо насилие.

     4.7 да не ползва мобилен телефон  и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя

      4.8 Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения,както и на съучениците си по време на учебните часове.

      4.9 Да не накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителите и обслужващия персонал в училището.

      4.10 Да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на другите ученици.

       4.11 Да опазва материално техническата база и чистотата на територията на училището.

      4.12  Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване от учителя или директора.

       4.13  Да носи ученическата лична карта в училище и извън него.

       4.14 Да се снабдява своевременно с учебници,учебни помагала,ученическа книжка,ученическа лична карта и други учебно технически пособия необходими му в образователно-възпитателния процес в училището.

  4.15 При получаването на безплатни учебници за обучение от училището да ги опазва и съхранява правилно до края на съответната учебна година и да ги предаде в приличен вид на класния си ръководител по ред определен със заповед на директора на училището.

5.    НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ,ПРЕДВИДЕНИ В ТОЗИ ПРАВИЛНИК И В ППЗНП Е НАРУШЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДИСЦИПЛИНА.

6.    УЧЕНИКЪТ МОЖЕ ДА ОТСЪСТВА ОТ УЧИЛИЩЕ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ:

6.1  При представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува.

 6.2  До 3 дни за една учебна година с уведомление от страна на родителя представено на класния ръководител.

6.3   До 7 дни  в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на  писмена молба от родителя.

7 Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

8.Ученикът представя ДОКУМЕНТ ЗА ИЗВИНЕНИЕ НА ОТСЪСТВИЯТА си в тридневен срок на класния си ръководител.

9. Отсъствията на ученик от учебен час по здравословни причини се извиняват с медицински документ,върху който освен подписа на личния лекар на ученика има и подпис но родителя/настойника/ за това,че е запознат със здравословното му състояние.         .

10.  Закъсненията до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за 1 час не извинено отсъствие.

11. За ученик, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или  няколко предмета, директорът на училището по предположение на ПС ОПРЕДЕЛЯ със заповед условията и реда на оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок или учебната година.

12. Ученикът ПОВТАРЯ КЛАСА, когато в края на учебната година няма оформени оценки без да се налице уважителни причини за това.

13.За допуснатите отсъствия по т. 6,7 и 10, класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя (настойника) на ученика.

14. Броят на отсъствията на ученика по т.6 ,7и 10 от този правилник се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

5.      За неизпълнение на задълженията си по този правилник и по ППЗНП, ученикът се НАКАЗВА СЪС :

 5.1 Забележка – налага се със заповед на директора по предложение на класния ръководите.

 5.2 Извършване на дейности в полза на училището – налага се със заповед на директора, по предложение на ПС.

 5.3 Предупреждение за преместване в друго училище – налага се със заповед на директора по предложение на ПС.

5.4 Преместване в друго училище –налага се със заповед на директора на училището по предложение на ПС

 5.5. Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение за ученици навършили 16 годишна възраст – налага се със заповед на директора, по предложение на ПС.

6. Дейностите в полза на училището по т.5.2 не трябва да са такива,които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство.Видовете дейности се уреждат с ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящия правилник.

  7.     На основание Чл.140б ал.3 от ППЗНП наказанията по т.12 могат да се налагат на ученика и за ДОПУСНАТИ НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ, като:

     7.1 Забележка – на ученици допуснали до 10 не извинени отсъствия.

      7.2 Предупреждение за преместване в друго училище – на ученици допуснали от 11 до 15 не извинени отсъствия.

     7.3Преместване в друго учебно заведение до края на учебната година – на ученици допуснали над 15 не извинени отсъствия. Това наказание не се налага за учениците в последен гимназиален клас в дневна форма на обучение.

     7.4 Преместване от дневна форма на обучение в самостоятелна – на ученици от последен гимназиален клас, при направени над 15 не извинени отсъствия.

8. Когато ученикът се яви в училището с облекло или във вид,които са в нарушение на този правилник или на ППЗНП,както и когато състоянието не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес,той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му,за което класния ръководител уведомява родителя му.НАЛАГА СЕ СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА.

9.  Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час,учителят може да го отстрани до края на учебния час.

10. При тежки и системни нарушения на  задълженията,определени по този правилник и в ППЗНП,освен наказанията по т.5 и 7  на ученика може да се наложи и мярка за намаляване на поведението му.НАЛАГА СЕ СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПС.

11. ал.1 За едно нарушение на може да бъде наложено повече от едно наказание.

      ал.2мерките по т.5 и 7 се налагат заедно с наказанията по т.10

12.ал.1 Наказанията и мерките са срочни.Срокът за наказанията по т.5.1,5.4,7.1 и7.3 от този правилник  е до края на учебната година,а  за останалите се определя в заповедта за налагането им.

     ал.2Когато наказанията”преместване в друго училище” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок,те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

       ал.3 Срокът за наказанието”преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” се определя в заповедта за налагането й.♦

 ПРИ НАЛАГАНЕ  НА НАКАЗАНИЯТА СЕ СПАЗВА СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА :

12. Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказанието.

13.За всяко производство за налагане на наказание по чл.139,ал.1 от ППЗНП и на мярката по чл.139 ал.5  ,както и посочените в този правилник си определя докладчик .Докладчик е учител,който преподава на ученика.

14. Преди налагане на наказанията посочени в чл.135 ал.1 т.1 от ППЗНП директорът изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата свързани с конкретното нарушение.В останалите случай на посочения член,както и по мярката на чл.139ал.5 това се извършва от педагогическия съвет.

15. Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

16. При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог,педагогически съветник или ресурсен учител.

17. За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители,които преподават на ученика,както и ученици.

18. Преди налагане на наказанията по чл.139 ал.1 т.2-5 и на мярката по ал.5 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се уведомява дирекция”Социално подпомагане”  по настоящ адрес на ученика,представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика.По желание на ученика и на неговите родители дирекцията може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

19. ал.1 В заповедта за налагане на наказания се посочва видът на наказанието и/или мярката,срокът и мотивите за налагането им.

  ал.2 заповедта може да се обжалва пред началника на РИО-Пазарджик.

20. Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка,в личния картон и в характеристиката на ученика от класния ръководител.Наложеното наказание”забележка” се обявява от класния ръководител пред класа.

21. При налагане на мяркатаотстраняване на ученика от учебен час,поради неговия външен вид или когато състоянието му не позволява да присъства в час”/чл.139,ал.3 от ППЗНП/ за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

22.При налагане на мярката”отстраняване от час от учителя/чл.139 ал.4 от ППЗНП/учителят отбелязва  неизвинено отсъствие.Ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването му.Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнение на мярката.

23. УЧЕНИК,НА КОГОТО Е НАЛОЖЕНА МЯРКАТА”НАМАЛЯНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО”,ЗА СРОКА НА МЯРКАТА СЕ ЛИШАВА ОТ ПРАВОТО ДА ПОЛУЧАВА СТИПЕНДИЯ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ.

23. С ЛИШАВАНЕ ОТ СТИПЕНДИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК СЕ НАКАЗВАТ И УЧЕНИЦИТЕ-СТИПЕНДИАНТИ КАКТО СЛЕДВА :

       23.1 При наказание”забележка” – с срок от 1 месец без стипендия за учебен срок

       23.2 При наказание””предупреждение за преместване в друго училище” – със срок от 2 месеца без стипендия за учебен срок

 24. Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока,за който е наложено или предсрочно по реда, по който са наложени.Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

25. Ученик наказан с “преместване в друго училище продължава обучението си в друго училище при условия и ред определен със заповед на началника на РИО. След заличаване на наказанието ученикът може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

  

ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАНЯТИЯТА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ СЕ ИЗВЪРШВА КАКТО СЛЕДВА :

 

26.  За една учебна година или учебен срок в началото на учебната година родителят (настойникът) подава молба до директора на училището и представя медицински документ съгласуван с личния лекар на ученика и медицинската сестра в училището.

 27. Временно освобождаване от учебни занятия се извършва срещу заверена от медицинското лице в училището медицинска бележка.

28. Медицинските бележки се съхраняват от класния ръководител до края на текущата учебна година.

29 Освободените ученици са задължени да присъстват в учебните занятия, без да участват в занятията.

30.   Учениците носят материална отговорност за повреждане на училищното имущество и за нанесени щети възстановяват повредата в срок от 10 дни от установяване на щетата.

31. За ученик,чиито отсъствия по уважителни причини са повече от 100 на брой и същите не позволяват оформяне на срочни или годишни оценки по един или няколко предмета,директорът на училището по предложение на съответния преподавател до ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията на същия за завършване на учебен срок или учебна година.

 

ГЛАВА   ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 РАЗДЕЛ  І          ДИРЕКТОР

 ДИРЕКТОРЪТ като орган за управление на училището:♦

     1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището.

    2.  Спазва и прилага ДОИ.

    3. Представлява училището пред органи, организации и лица, сключва договори с юридически  и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия.

       4.Сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците в училището.

        5.Осигурява безопасни условия на  възпитание, обучение  и труд.

        6.Обявява свободните учителски места в бюрото по труда и в РИО в 3-дневен срок от овакантяването им.

         7.Награждава  и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, закона за НП и с този правилник.

         8.Организира приемането на ученици и обучението, и възпитанието им в съответствие с ДОИ.

         9.Подписва и подпечатва документите за преместване на учениците за, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб.

        10.Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното разпределение с бюджетните средства.

         11.Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушенията по чл.47 и 48 от ЗНП.

         12.Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация.

         13.Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището.

         14.Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

         15.Председател е на ПС и осигурява изпълнението на решенията му.

        16.Административните актове на директора на училището могат да се отменят от началника на РИО.

        17.При отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместници от педагогическия персонал на училището. В заповедта се регламентират правата и задълженията на заместника.

        18. При отсъствие на директора за срок, по-голям от 30 календарни дни , началникът на РИО назначава негов заместник.

 РАЗДЕЛ  І І            ПЕДАГОГИЧЕСКИ   СЪВЕТ♦

        1.Педагогическият съвет (ПС) на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

   1.1 Приема стратегия за развитие на училището, което се актуализира всяка година

   1.2  Приема правилника за дейността на училището.

   1.3  Приема  училищния учебен план.

   1.4  Избира формите на обучение.

   1.5  Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението.

   1.6  Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове.

   1.7 Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение.

   1.8 Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания “преместване в друго училище до края на учебната година” и “преместване от дневна  форма в самостоятелна форма на обучение” за ученици навършили 16 годишна възраст.

   1.9 Определя дейностите извън ДОИ и приема програми за осъществяването им.

   1.10 Взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма в случаите по Чл.84 ал.2 т.1 от ППЗНП.

   1.11 Утвърждава униформено облекло, след съгласуване с родителите.

   1.12 Утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство

  2.   ПС включва в състава си:

       2.1 Учители и възпитатели

      2.2 Други специалисти с педагогически функции: педагогически съветник; медицинско лице в училището.

      2.3   В състава на ПС с право на съвещателен глас могат да участват:

           *  Председателя на училищното настоятелство.

           *    Медицинското лице, което обслужва училището.

      3.  ПС се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора на училището. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на училището на най-малко 1/3 от числения му състав.

      4. Решенията се вземат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав и могат да се ОТМЕНЯТ от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от присъстващите) или от Началника на РИО.

      5. За всяко заседание на ПС се води отделен протокол от секретаря на ПС (определен със заповед на директора на училището).  Протоколите се вписват в книгата   за протоколите от заседанията на ПС.

      6. НЕ СЕ ДОПУСКА отсъствие от заседание на ПС без уважителни причини. ОСВОБОДАВАНЕТО става след отправена писмена молба до председателя на ПС и получено разрешение.

     7. ПС няма право да обсъжда и взема решения, които противоречат на ЗНП и ППЗНП и по този правилник.

 

РАЗДЕЛ ІІІ – КОМИСИИ И ЕКИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

   1. Педагогическият съвет на училището със свое решение приема следните комисии и екипи за организация и управление на учебния процес:

     К О М И С И И:  1.1 Комисия за превенция на противо обществените прояви на учениците

   1.2 Комисия за безопасност на движението и защита при бедствия и аварии 

  1.3  Комисия по охрана на труда

  1.4 Нещатен щаб за ръководство и действие на персонала при пожар,аварии и бедствия

  1.5 Комисия по  даренията в училището

     2 .  Е К И П И :

        2.1 Екип „ Развитие на училището и работа с проекти в сферата на образованието”

       2.2  Екип „Работа с учениците подлежащи на задължително обучение”

       2.3  Екип „Организация на училищни празници,ритуали и връзка с културни институции”

       2.4  Екип:”Развитие на спорта и туризма в училището „

       2.5 Екип”Попълване на задължителната документация в училище”-материална книга, главна книга с резултатите от учебния процес на учениците от V до VІІ клас

       3 Педагогическият съвет избира секретар протоколчик за водене и оформяне на неговите заседания по предложение на директора на училището.

       4. ЗАДАЧИТЕ НА КОМИСИИТЕ И ЕКИПИТЕ СА :

Разглеждане и решаване на педагогически,психологически и организационно-методически проблеми по организацията на учебния процес в училището.

Запознаване и правилно прилагане на нормативните документи,задължителната училищна и учебна документация

● Усъвършенстване на учебния процес,чрез използване на различни професионални и образователни технологии

●  Изграждане на мотивация у учениците и стимулиране на интересите им

● Подържане и актуализация на МТБ в училището и по работните места

 ●    Осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд

 ●Развитие на квалификационни форми и повишаване на професионалната квалификация

● Създаване и поддържане на професионални контакти от сродни училище и обмяна на опит

●Връзки с обществеността,образователни институции, неправителствени и други организации

  

ГЛАВА    ПЕТА

УЧЕНИЧЕСКИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

Раздел  І          УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА КЛАСА

1.    Съставът на ученическият съвет на класа (УС) се определя от учениците чрез явно гласуване.

2.    УС на класа участва в:

   ● Планиране тематиката на часа на класа.

   ● Отговаря за спазване правата на учениците.

   ● Участва активно в решаване проблемите на клас.

   ● Излъчва представител за участие в ученическия съвет на училището.

Раздел  І І                  Ученически съвет на училището

 

  1. Съставът и ръководството на ученическият съвет на училището (УчСУ) се определя от самите ученици.

  2. Ученическият съвет на училището участва в:

  3. Планиране на училищната възпитателна дейност.

  4. Определяне на наказанията и наградите на учениците.

  5. Организиране на извънучилищните и извънкласни форми.

  6.Организиране и провеждане на училищните мероприятия

  7. Ученическият съвет на училището ИМА ПРАВО да:

  8. Събира средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова инициатива, свързани с провеждани училищни мероприятия.

9. Предлага на училищното ръководство и ПС мерки за подобряване на УВР.

10. УЧАСТВА чрез своя председател при необходимост в заседанията на ПС.

 

                     Раздел ІІІ                  ДЕЖУРНИ УЧЕНИЦИ                             

1. Отговарят за дисциплината и работата на учениците от съответната паралелка в учебно време.

2. Контролира реда и хигиената в класната стая.

3. Отговарят за опазване на училищното имущество.

4. Под ръководството на дежурните учители ОТГОВАРЯТ за техническата организация на учебния процес като:

5. Подпомагат учителите в подреждането на класните стаи и кабинети и подготовката им за учебен процес и провеждането на учебния час.

6. Следят за започването и завършването на учебния час и спазване графика на времетраенето на учебните часове.

7. При започване на учебния час докладват отсъстващите от часа ученици.

 

ГЛАВА  ШЕСТА

                          УЧИЛИЩНА     ДОКУМЕНТАЦИЯ                         

 

   1. В училището се води задължителна документация съгласно НАРЕДБА № 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА ЗА НАРОДНА ПРОСВЕТА и СРОКОВЕТЕ за нейното съхранение са както следва:

      1.1  Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 годишна възраст – 5 години.

      1.2 Сведение за организацията на дейността в училището за учебната година (Списък Образец 1) – 5 години.

      1.3 Дневник за всяка паралелка – 5 години.

      1.4 Материална книга за взетите учебни часове –до следващата финансова ревизия.

      1.5 Главна книга за учениците от І до VІІІ клас и картони за учениците от ІХ до ХІІ клас – постоянен.

      1.6 Протоколи от изпитите – 10 години.

      1.7 Книга за резултатите от изпитите на ученици на самостоятелна подготовка и индивидуална форма на обучение – постоянен.

      1.8 Регистрационни книги за издадени документи за завършена степен на образование и професионална квалификация – постоянен.

     1.9 Входящ и изходящ дневник – 5 години.

   1.10  Книга за регистриране на заповедите на директора и приложени заповеди към нея – 5 години.

   1.11   Книга за контролната дейност в училището – 5 години.

   1.12   Книга с протоколи от заседания на ПС – 5 години.

   1.13  Инвентарна книга  о отчетни счетоводни форми: срок, съгласно Закона за счетоводството.

   1.14   Книга за санитарното състояние – 5 години.

    1.15  Книга за регистрация на даренията – постоянен

 2.   В училището се води още следната документация:

      2.1 Книга с протоколите от заседанията на училищното настоятелство.

      2.2  Разносна книга

      2.3 Книга за проведени инструктажи по безопасност на труда.

      2.4 Ревизионна книга

Документите се водят по образци, утвърдени от МОН съгласно Наредба № 4/16.04.2003 г. за документациите в системата на НП.

В училището може да се води летописна книга и друга документация, свързана с дейността в училището.

Документите по Чл.155 ал.1 от ППЗНП, които се ползват в училището, се издават по образци, утвърдени от министъра на образованието и науката и се заверяват от директора на училището. За издаване на дубликати на тези документи се ползват образци, утвърдени от МОН, като върху тях се изписва думата “ДУБЛИКАТ”, подписват се от директора на училището и се подпечатват с училищния печат.

 Изискванията към формата, съдържанието, воденето и съхранението на задължителната училищна документация в училището се определят с ДОИ съгласно Наредба № 4/16.04.2003 г. на МОН.

 

ГЛАВА   СЕДМА

УЧИЛИЩНО   ИМУЩЕСТВО

      1. В края на всяка календарна година се извършва пълна инвентаризация и брак на дълготрайни материали и нематериални активи на училището, съгласно закона за счетоводството.

   2. Инвентаризацията се извършва от комисия по ред, определен от училищния директор.

   3. Педагогическият и не педагогическият персонал и учениците са длъжни да опазват училищното имущество и сградите.

  4. Ученик ПОВРЕДИЛ училищно имущество ,както и когато неправилно е използвал безплатните учебници и ги връща в негоден вид за ползване възстановява нанесената щета в 5-дневен срок.

ГЛАВА ОСМА

УЧЕБНИЦИ

     ◙ В училището се ползват учебници и учебни помагала съгласно утвърдени от министъра на образованието списък на ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ.

     ◙ За учениците до седми клас учебниците са безплатни,а след това учениците САМИ ЗАКОПУВАТ учебниците и учебните помагала или организирано, чрез училищното настоятелство.

  

ГЛАВА  ДЕВЕТА

ОБЩЕСТВЕНИ   ОРГАНИЗАЦИИ

 

Раздел І                  СИНДИКАЛНИ  ОРГАНИЗАЦИИ

1.     Работниците и служителите в училището имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното  осигуряване.

 

 

Раздел  І І                УЧИЛИЩНО  НАСТОЯТЕЛСТВО

1.                      Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на училището.

2.                Съставът, устройството, структурата, функциите и цялостната дейност на училищното настоятелство са уредени с устав, изготвен на базата на Правилника за устройството и дейността на училищните настоятелства, изградени от министъра на образованието.

 

3.                С цел изграждане облика на училището училищното настоятелство може да предлага на педагогически съвет за утвърждаване униформено облекло,училищни символи и ритуали.

4.                Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на училищното настоятелство.

  

ГЛАВА  ДЕСЕТА

РОДИТЕЛИ

  1. РОДИТЕЛИТЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ПРАВА :

   1.1 Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес,спазването на училищната дисциплина,уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.

   1.2 Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното им приемно време или в друго за двете удобно за двете страни време.

   1.3 Да участват в родителски срещи.

   1.4.Да изразяват мнение и да правят предложение  за развитие на училището

   1.5 Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани,когато се засягат правата и интересите на ученика.

   1.6 Да участват в училищното настоятелство,когато то е създадено.

   1.7 Да бъдат консултирани по въпроси,свързани с възпитанието на учениците,от специалист,за което училището им оказва необходимото съдействие.   

2. РОДИТЕЛИТЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:   

2.1 Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище

2.2 Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика в него.

2.3 Да не допускат явяването на ученика в облекло и вид,които не съответстват на правилника на училището,положението му на ученик и на добрите нрави.

2.4 Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес,за спазването на училищната дисциплина,за уменията му с за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда.

 2.5 Да се явяват в училището,когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

 2.6 Родители или настойници, които не осигуряват присъствието на децата си в училище за времето, през което те подлежат на задължително обучение се наказват с глоба съгласно ЗНП.

 2.7 Редовно да контролират и проверяват ученическата книжка на детето си и да удостоверяват това с подписа си.

 2.8 Да посещават родителските срещи да поддържат връзка с класния ръководител и учителите, за да се осведомяват за състоянието на детето си.

  2.9 Да УВЕДОМЯВАТ ПИСМЕНО класния ръководител при отсъствие на детето по семейни причини.

 ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

                                   ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ                                  

1.               Правата и задълженията на обслужващия персонал се определят съгласно КТ, длъжностните характеристики и правилника за вътрешния трудов ред на училището.

2.               За изпълнението на възложената работа обслужващият персонал (чистачки и работник по ремонт и поддръжка) се отчита на директора на училището  и домакина на училището.

 ГЛАВА  ДВАНАДЕСЕТА

                                           ФИНАНСИРАНЕ                                          

 1.        Финансирането на дейността на училището се осъществява със средства от държавния бюджет чрез МОН и чрез общински бюджети.

2.        Чрез държавния и общински бюджети се ОСИГУРЯВАТ СРЕДСТВА за:

·       Заплати

·       Стипендии

·       Осигурителни вноски;

·       Поддържане на МТБ;други разходи свързани с учебния процес в училището

3.        Директорът на училището разработва проект за бюджет в съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган за одобрение.

СРЕДСТАВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ  на училището могат да се набира и чрез:

·       Училищното настоятелство под формата на:

-          дарения;

-          спонсорство;

-          благотворителна дейност;

-          други дейности регламентирани в устава на училищното настоятелство.

             ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ           

 1.    Настоящият правилник е приет на заседание на ПС Протокол №………/…………….2010 г.,утвърден със заповед на директора на училището под № …/……. и подлежи на актуализация при промяна на нормативната база.

2.    Правилникът може да бъде променен само от органа, който го е гласувал – ПС.

3.    Изготвянето на правилника е съобразено с  числеността на персонала, категорията на училището и специфичните в него училищни дейности.

4.    Правилникът е изготвен на основание § 8 от ПЗР на ППЗНП и е в съответствие с ЗНП и ППЗНП.

5.    При изготвянето на правилника се използвани и спазени действащите към момента нормативни документи.

6.    ПС взема решения от неговата компетенция по въпроси, неуредени в този правилник.

7.    Всички работници, служители и ученици са равни пред настоящия правилник.

8.     Този правилник е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА СПАЗВАНЕ от директора на училището, педагогическия и не педагогическия персонал, и учениците.

9.    С настоящия правилник са запознати педагогическият и не педагогическият персонал и учениците.

10.  НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО на училищния правилник е НАРУШЕНИЕ на трудовата дисциплина и за неговото не спазване работниците, служителите и учениците носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.