Средно общообразователно училище
"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

    начало  проекти  новини  история  юбилей  документи  отчети  колектив  ученици  галерия

  връзки  контакти  профил  обществен съвет  поправителни сесии

 

 

О  Т  Ч  Е  Т   З А     И  З  П  Ъ  Л  Н  Е  Н  И  Е  Т  О    Н  А     Б  Ю  Д  Ж  Е  Т  А   -   РАЗХОД

 

КЪМ 31 АВГУСТ 2017 ГОДИНА

 

 

Наименование :

§

План :

Изпъл

нение :

Остатък :

Заплати за персонал,нает по трудови правоотношения

0100

346 188

211 208

134980

Заплати на персонала по трудови правоотношения

0101

346 188

211 208

134 980

Други възнаграждения и плащания на персонала

0200

27 564

11920

15 644

Изплатени суми по извън трудови правоотношения

0202

1000

80

920

Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждение

0205

15 586

11 920

3 666

Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения

0208

8 178

7 020

1 158

Други плащания и възнаграждения

0209

2 800

1 676

1 124

Задължителни осигурителни вноски от работодателя

0500

77 460

48 311

29149

Осигурителни вноски от работодателя за ДОО

0551

42040

25238

16802

Осигурителни вноски от работодателя за УПФ

9552

11 620

7511

4109

Здравно осигурителни вноски от работодателя

0560

15 700

10 695

5005

Вноски за допълнит.осигуряване от работодателя

0580

8 100

4 867

3233

ИЗДРЪЖКА

1000

57 187

44 565

12622

Медикаменти

1012

239

27

212

Постеловъчен инвентар и облекло

1013

2340

0

2340

 

Материали

1015

8 829

5 505

3 324

Вода,горива и енергия

1016

24 889

23619

1270

Разходи за външни услуги

1020

12 445

9180

3257

Командировки в страната

1051

2 700

1072

1627

 

Разходи за застраховки

1062

400

321

78

Стипендии

 4000

8 961

5686

3275

Други некласифицирани в други параграфи и подпараграфи

9700

4 892

0

4832

 

ВСИЧКО ЗА  СУ“Св.св. Кирил и Методий „ - Стрелча

 

522 252

321 690

200562

 

 

 

                                       Счетоводител :  /П/  /С.Филипова /

 

                                       ДИРЕКТОР : /П/  /Г.ГРОЗЕВ/