info-1302662@edu.mon.bg,

0885 377 655,

гр. Стрелча 4530, бул. "България" № 69

 

Правилници и планове

Правилник за работа и обучение в електронна среда през учебната 2023/2024 година

Училищен план-прием в V клас за учебната 2023/2024 година

УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛАС

УЧЕБЕН ПЛАН 6 КЛАС

УЧЕБЕН ПЛАН 7 КЛАС

УЧЕБЕН ПЛАН 8 КЛАС

УЧЕБЕН ПЛАН 9 КЛАС

УЧЕБЕН ПЛАН 10 КЛАС

УЧЕБЕН ПЛАН 11 КЛАС

УЧЕБЕН ПЛАН 12 КЛАС

ГОДИШЕН ПЛАН

Правилник за дейността на училището I част

Правилник за дейността на училището II част

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за пропускателен режим

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд

Правила при злонамерен телефонен сигнал

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

План-механизъм за превенция на терористични действия

Подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Стрелча

Мерки за качество Приложение 1 

План на училищната комисия по БДП

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди