info-1302662@edu.mon.bg,

0885 377 655,

гр. Стрелча 4530, бул. "България" № 69

 

Проекти

 

3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Ръководители: Ненка Христева и Андон Божков

 

9. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Ръководители: Ганчо Грозев и Ненка Христева

 

20. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

Медиатори: Катя Шопова, Катя Крънчева и Илиана Ангелова

 

21. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Модул 1. Изкуства Една група - ръководител Ива Нанова

Модул 2. Спорт Две групи волейбол

Ръководители: Росица Ангелкова и Мария Стоянова

 

Занимания по интереси

 

Националната програма „Иновации в действие“

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

бланка по проекта

       

 

Проект BG05M2ОП001-2.012-0001

„Образование за утрешния ден“

Училищен екип:

Ганчо Грозев ръководител на проекта

Соня Филипова счетоводител

клубове:

Клуб „Графичен дизайн“

Ръководител: Русанка Петришка

Клуб „Униграфикс“

Ръководител: Танчо Мелин

 

 

Подкрепа за успех – ДФСГ Интелект

 

Платформа за управление и контрол на проекта

 

BG05M2OP001-2.011-0001

 

 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

Продължителност на проекта е 30 месеца,

считано от 28.02.2019 г.

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА

ПОДКРЕПА ПО ПРОЕКТА В УЧИЛИЩЕТО:

1.ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА – 9

2.ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА – 2

 

 

 

ПРОЕКТ

Националната програма

за занимания по интереси

 

 

 

ПРОЕКТ

 

BG05M2OP001-3.002-0263

 

„ОБЕДИНЕНИ  ОТ ЗНАНИЕТО”

 

  Оперативна програма

 „Наука и образование за интелигентен растеж”

 

Приоритетна ос

„Образователна среда за активно социално приобщаване”

 

Процедура

„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства

и/или търсещи или получили международна закрила”

 

Обща стойност: 377 779.80 лв.

 

От ЕС-  321 112.83  лв.

Национално финансиране – 56 666.97 лв.

 

Срок на изпълнение – 24 месеца

 

        Начало: 23.01.2017г 

      Край:23.01.2019 г.

 

Бенефициент

НУ „Паисий Хилендарски” град Стрелча

 

Партньори

Община Стрелча , СУ „Св.Св.Кирил и Методий”  гр.Стрелча ,

Сдружение "Национално сдружение на клубовете на запасното войнство  за честта на пагона"

 

Главна цел:

 

Подобряване на условията за равен достъп до качествено образование на ученици от етническите малцинства чрез осигуряване на подходяща образователна среда за включването им по активно в училищния живот и подпомагането им да се изградят като пълноценни граждани,за да постигнат успешна реализация

 

 

Специфични цели:

 

1.Допълнителни занимания за ученици, за които българският език не е майчин, за да се компенсират пропуските при усвояване на учебния материал;

2.Взаимно опознаване на ученици от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;

3.Засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в учебно-възпитателния процес и други форми на общуване (клубове) в училище;

4.Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства в мултикултурна училищна среда

 

 

Екип на проекта

 

Ръководител на проекта- Иванка Николова Петришка – директор на НУ „Паисий Хилендарски” гр.Стрелча

Координатор – Ганчо Танчев Грозев – директор на СУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Стрелча

Асистент – Станислава Савова Станева- секретар на община Стрелча

Експерт юрист – Станислава Иванова Василева – адвокат от Софийска адвокатска колегия

Счетоводител – Соня Георгиева Филипова – счетоводител на СУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Стрелча

Ненка Петришка - ръководител на клуб "Етнография" в НУ "Паисий Хилендарски"

Андон Божков - ръководител на клуб "Етнография" в СУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Ненка Кирова - ръководител на клуб "Екология" в НУ "Паисий Хилендарски"

Мария Дилбазова - ръководител на клуб "Млад спортист" в НУ "Паисий Хилендарски"

Стойна Караджова - ръководител на клуб "Млад спасител" в НУ "Паисий Хилендарски”

Радослав Русев - ръководител на клуб "Млад спасител" в СУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Радка Иванова - ръководител на клуб "Родолюбец" Паисий Хилендарски"

Свeтлана Татарова - ръководител на клуб "Родолюбец" СУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Парашкева Роглекова - ръководител на клуб "Матрицата" Паисий Хилендарски"

Танчо Мелин - ръководител на клуб "Матрицата" СУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Мария Дякова - ръководител на клуб "Нашата кухня" СУ "Св.Св.Кирил и Методий

Енчо Божков - ръководител на клуб "Фотография"в СУ "Св.Св.Кирил и Методий”

Цветанка Няголова - ръководител на творческа група "Актьори" Паисий Хилендарски" Мариана Няголова - ръководител на творческа група "Актьори" в СУ "Св.Св.Кирил и Методий

Недка Пайтакова - ръководител на творческа група "Актьори с кукли " Паисий Хилендарски"

Стефка Стефанова - ръководител на творческа група "Певци" Паисий Хилендарски"

Мария Бензарова - ръководител на творческа група "Танцьори" Паисий Хилендарски”

Мария Иванова - ръководител на група за допълнителна работа с ученици, чийто майчин език не е български по БЕЛ и Математика в НУ "Паисий Хилендарски"

Мария Стоянова - ръководител на група за допълнителна работа с ученици, чийто майчин език не е български по БЕЛ и Математика в НУ "Паисий Хилендарски"

Анна Сараджова - ръководител на група за допълнителна работа с ученици, чийто майчин език не е български по БЕЛ и Математика в НУ "Паисий Хилендарски"

Денка Цемова - ръководител на група за допълнителна работа с ученици, чийто майчин език не е български по БЕЛ и Математика в НУ "Паисий Хилендарски"

Панка Козарекова - ръководител на група за допълнителна работа с ученици, чийто майчин език не е български по БЕЛ в СУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Севастиян Добрев - експерт образователни дейности

 

 

 

 

Дейности

1.Провеждане на допълнителни часове за обучение по български език и литература за ученици от НУ "Паисий Хилендарски" и СУ "Св.Св. Кирил и Методий", за които българският език не е майчин

Ще бъдат сформирани общо 4 групи за началните класове от НУ"Паисий Хилендарски", които имат констатирани пропуски в усвояването на учебния материал по български език и 2 групи с ученици от пети и шести клас от СУ "Св. св. Кирил и Методий". Във всяка група ще има представители на различни етноси и пол - по 10 ученици, за които българският език не е майчин и които имат проблеми с общуването.

2. Провеждане на допълнителни часове по математика за ученици от малцинствата, от НУ "Паисий Хилендарски", застрашени от отпадане от образователната система

Ще бъдат сформирани общо 4 групи за началните класове от НУ"Паисий Хилендарски", които имат констатирани пропуски в усвояването на учебния материал по математика . Във всяка група ще има представители на различни етноси и пол - по 10 ученици, за които българският език не е майчин.

3. Дейност на клубове, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници, личностна и творческа изява в интеграционна мултикултурна среда.

В рамките на проекта ще се сформират общо 13 клубa, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници, личностна и творческа изява в интеграционна мултикултурна среда. Работейки в клубовете, учениците ще се възпитават в дух на толерантност, взаимопомощ и приемане на различните. По този начин на учениците от малцинствата ще бъде предоставена възможност за социализация и по-активно включване в училищния живот. В съвместни редовни занимания в свободното време по-големите ученици ще подпомагат по-малките с цел създаване на интеграционна среда и формиране на умения за работа в екип. Ще бъдат сформирани следните клубове : - 2 клуба "Етнография" с ученици от двете училища със занятия, свързани с традициите на двата етноса - българи и роми.Те ще проучват традиции, свързани с бита и обичаите на региона. Ще проучват поминъка и занаятите на населението от региона. Ще оформят етнографски сбирки в училищата. Учениците ще изработват и свои произведения. Ръководители ще бъдат учители от двете училища. - 2 клуба "Матрицата" с ученици от двете училища със занятия, свързани с работа с компютър и придобиване на знания и умения за качествено ползване на интернет и начини за селектиране на информация, общуване в социалните мрежи(ползи и опасности).Учениците от двата клуба ще създадат блог на проекта в интернет и ще го запълват с информация от провежданите дейности, с цел популяризиране на проекта сред обществеността. Ръководители ще бъдат учители от двете училища. - 1 клуб "Фотография" с ученици от СУ "Св.св. Кирил и Методий" със занятия по фотографиране, обработване на снимки и възпитание на естетическото възприятие у учениците. Заедно с клубове "Матрицата" ще поддържат блога на проекта в интернет. Ръководител на клуба ще бъде учител от училището. - 1 клуб "Екология" с ученици от НУ "Паисий Хилендарски" със занятия, свързани с насърчаване на екологичното съзнание за опазване на околната среда чрез развитие на творческите заложби на учениците. Ще оформят изложбени сбирки в училище. Ръководител ще бъде учител от училището -2 клуба "Нашата кухня" с ученици от СУ "Св.Св.Кирил и Методий"със занятия, свързани със събиране на информация и рецепти за ястия от традиционната българска и ромска кухня и приготвянето им. Ще организират кулинарни изложби. Ръководители ще бъдат учители от СУ "Св.Св.Кирил и Методий" -1 клуб "Спорт и здраве" с ученици от началното училище със занятия по спортно подготвителни дейности. Ще се провеждат състезания с участието на родителите на децата и ще бъдат сформирани отбори с тяхно участие. Ръководител на клуба ще бъде учител-треньор от училището. - 2 клуба "Млад спасител" с ученици от НУ "Паисий Хилендарски" и СУ "Св.Св.Кирил и Методий" със занятия, които дават знания и умения за здравето и оказване на първа помощ, ориентиране в градска и природна среда. Чрез ситуационни игри ще придобият умения за правилна реакция в ситуации на аварии, природни бедствия. Ръководители ще бъдат учители от двете училища. - 2 клуба "Родолюбец" с ученици от двете училища партньори. Занятията ще включват запознаване с всички местни забележителности и историята на региона, което освен допълнителни знания ще развие местен патриотизъм и принадлежност към общността. Ръководители ще бъдат учители от двете училища.

4.Провеждане на публични мероприятия за представяне на дейността на клубове с цел информиране на училищните общности и популяризиране дейностите по проекта сред обществеността в Стрелча.

 През всяка учебна година от проекта ще бъдат организирани и проведени мероприятия за представяне на дейността на клубовете с цел информиране на училищната и местна общност за популяризиране дейностите по проекта, както следва:

1. Представяне на дейностите на клубове "Етнография","Фотография" "Екология", "Нашата кухня", с по 2 изложби за всяка учебна година

2. Представяне на дейностите на клуб "Спорт и здраве" - по 2 срещи със състезателен характер на учебна година със специално включване на родителите в тях

3.Представяне на дейностите на клубовете "Млад спасител"- по 2 демонстрации на година

4. Представяне на дейността на клубовете "Родолюбци" с по 2 открити урока на година. Учениците ще направят еднодневни тематично образователни екскурзии: "По стъпките на траките" и "По стъпките на Априлци" , които ще бъдат теми на два от откритите уроци.

5. Представяне на дейностите на 2 клуба "Матрицата"- създаване на специален блог на сайтовете на НУ "Паисий Хилендарски и СУ "Св.св. Кирил и Методий", както и на сайта на общината, в който ще бъдат публикувани информационни материали за дейностите по проекта, за занятията по клубове и за представителните изяви.

 

 

5. Създаване на учебен театър " Млади звезди"

Създаването на учебен театър "Млади звезди" цели театралното изкуство да събере различните и да развие техният талант. В рамките на този театър ще работят 5 творчески групи, в които ще участват ученици от двете училища-партньори, независимо от тяхната етническа принадлежност, пол и възраст. Учениците ще бъдат подбрани след предварително обявен кастинг за подбор, според техните заложби и интереси. Те ще работят съвместно в групи и заедно за обучение в : 2 творчески групи "Актьори" - учениците от двата клуба, които ще бъдат сформирани от двете училища ще се запознаят с тънкостите на актьорската игра и пресъздването на различни сцени от фолклора на двата етноса ; 1творческа група " Певци", в която учениците ще се изявяват и усвояват музикални и певчески умения, ще изучават песни характерни за двата етноса ; 1 творческа група "Актьори с кукли" , които ще работят върху пресъздаването на сюжети, чрез управлението на кукли и ще усвояват работата на кукления актьор и 1 творческа група "Танцьори"-тя ще изучава танци на различните етноси и ще усвоява културата на двата етноса. В края на проекта ще бъде представен един цялостен спектакъл, обхващащ дейността на петте творчески групи, който ще бъде представен пред училищните общности на двете училища, както и пред обществеността на град Стрелча. През двете години работата на творческите ателиета ще се популяризира чрез участието им на организирани празници от партньора по проекта община Стрелча.

6. Организация и провеждане на образователен летен тренировъчен лагер за участниците от клубове "Родолюбец"

Образователните летни тренировъчени лагери ще се организират, в рамките на една седмица през лятната ваканция, за 24 ученици от клубове „Родолюбец“ от Начално училище „Паисий Хилендарски“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методи“ от гр. Стрелча. Ще се изготви конкретна програма за занятията и тренировките, с които ще бъдат запознати и родителите на родителски срещи преди заминаването. В рамките на една седмица ще се провеждат занятия, тренировки, походи сред природата и ще се организират състезания и игри.

7. Организация и провеждане на образователен лагер "Зелено училище"

Зеленото училище" ще се организира за 36 ученици от клубове по "Екология" и "Спорт и здраве" от НУ "Паисий Хилендарски и клуб "Фотография" от СУ "Св.св. Кирил и Методий" в местността с. "Паничище" в рамките на една седмица след първата година от проекта в лятната ваканция на учениците. Ще се изготви план-график на занятията, в съответствие с методологията за провеждането на зелено училище на Национален парк "Рила" и дейностите на клубовете през годината.

8. Образователен лагер " Съхрани историята"

В образователното пътуване ще вземат участие 48 ученици-участници в клубовете по "Етнография" и "Матрицата". Пътуването ще се осъществи в рамките на една седмица през лятната ваканция на учениците. Учениците ще бъдат придружавани от 4 учители-ръководители на клубове. По време на престоя си в Банско учениците ще посетят много значими исторически места и обекти като Исторически музей, Паметник на Паисий Хилендарски, Белината къща (къща музей "Неофит Рилски"), Веляновата къща, Дом музей "Никола Вапцаров", Църквата "Света Троица" и др. Предвижда се обиколката на учениците да бъде под формата на пътуваща беседа. За целта ще бъде привлечен образователен експерт-културолог/историк, който да модерира дискусията и да поднесе необходимата информация на достъпен за учениците език.

9. Образователно пътуване на Учебен театър "Млади звезди"

Предвижда се провеждането на 5 дневно образователно пътуване до град София. В него ще вземат участие учениците-участници от петте творчески групи към учебния театър - общо 60 ученици. Пътуването ще се осъществи в рамките на 5 дни през пролетната ваканция. Учениците ще бъдат придружавани от учителите-ръководители на творческите групи. По време на престоя си в София учениците ще посетят много значими за театралното изкуство места като НАТФИЗ "Кръсто Сарафов", водещ столичен театър, Куклен театър, Национална художествена галерия и др. Предвижда се обиколката на учениците да бъде под формата на пътуваща беседа. За целта ще бъдат привлечени двама експерт-културолог/историк, които да модерират дискусиите и да поднесат необходимата информация на достъпен за учениците език.

10. Организация и провеждане на образователно-тренировъчен лагер "Млад спасител"

Образователният летен тренировъчен лагер ще се организира в рамките на една седмица през лятната ваканция, за ученици от клубове "Млад спасител" от НУ „Паисий Хилендарски“ и СУ„Св. Св. Кирил и Методи“ от гр. Стрелча. Ще се изготви конкретна програма за занятията и тренировките, с които ще бъдат запознати и родителите на родителски срещи преди заминаването. В рамките на една седмица ще се провеждат занятия, тренировки, ще се правят походи сред природата, ще се организират състезания и игри. За тях по време на престоя ще отговарят ръководителите на клубове, специалисти, предоставени от БЧК и представители на Сдружение "Национално сдружение на клубовете на запасното войнство за честта на пагона", както и родители от двата етноса. Целта, която преследваме с участието на родителите е да ги запознаем с ползите на образователната интеграция.

11.Управление и контрол на проекта

Екипът за управление и контрол по проекта е сформиран така, че да бъде осигурено ефективно и ефикасно изпълнение на предвидените дейности и да бъде осъществяван постоянен контрол. Екипът се състои от лица, които са доказали своята квалификация в управлението и контрола на други такива проекти. Предвижда се екипът да се състои от: ръководител на проекта, администратор на проекта, асистент, счетоводител и юрист. Те ще осъществяват дейности, свързани с организацията, управлението, външното възлагане на дейности по проекта и контрола върху изпълнението на проектните дейности, както и за осигуряване на публичност по проекта. Наблюдението и вътрешната оценка при изпълнение на дейностите ще се осъществява чрез въвеждането на: присъствени листове; календарно-тематични планове за работата на всяка една група; протоколи от работни срещи на екипа; протоколи от проведени родителски срещи; посещения на учебни и практически занятия по клубове от ръководителя и администратора на проекта; снимков и филмов материал от проведените занятия, представителни изяви, изложби и дейности по клубове; анкети с ученици и родители. С всеки един ръководител на група ученици ще бъде сключен договор и длъжностна характеристика за задълженията му по проекта. От учениците ще се изисква редовно посещение на плануваните занятия и представителни изяви, което ще бъде удостоверявано с присъствени листове. Екипът по управление на проекта ще осъществява постоянен контакт с всички партньори и участници. Предложените мнения и препоръки от страна на участващите учители, експертът по образователни дейности, родители и ученици ще бъдат изходна точка за набелязване на следващи стъпки за подобряване на достъпа до образование и създаване на по-добри условия за интеграция и социализация на учениците от етническите малцинства.

12. Информираност и публичност по проекта

Предвижда се поставянето на информационни табели, съдържащи информация за проекта в двете училища-партньори. Ще бъдат отпечатани банери с идентично съдържание в преносим вид, които ще бъдат използвани при провеждане на представителните изяви на клубовете и на заключителния спектакъл. Предвидени са и други допълнителни дейности като:

- Публикуване на сайта на училищата - партньори и на сайта на Община Стрелча на информация за проекта;

- Провеждане на пресконференции в началото и края на проекта;

- Изготвяне и публикуване на информационни материали -прессъобщения за дейностите по проекта, които ще бъдат публикувани в местната преса и на сайтовете на училищата-участници;

- Създаване на информационен блог за проекта на сайтовете на училищата.

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

 

в

съвместен проект със

Средно общообразователно училище

"Св. Св. Кирил и Методий" град Стрелча

 

„ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КАБИНЕТИ

 ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

 

Стойност на проекта: 20 000 лева

 

 

             

 

 

 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди